Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Just leave your valid email address below.
Email We won't share your address with anybody else.

Privatlivspolitik

Senest revideret 25-5-2018

Overordnet

Ved tilmelding til svømmeundervisning hos Svømmelæreren indtaster du kun almindelige ikke-følsomme persondata. Nemlig, fulde navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato. Vi ønsker ikke at håndtere personfølsomme oplysninger i vores database. Hvis du har helbredsoplysninger, sociale eller psykiske forhold eller andet, som er relevant for din svømmelærer beder vi dig informere læreren ved fremmøde. Vi beder dig også tage ansvar for at informere vikarer eller nye lærere. Hvis du har behov for længere snak / forklaring beder vi dig tage kontakt til kontoret, som vil formidle informationen til din lærer.

Vi opbevarer dine almindelige persondata i op til 5 år efter kalenderåret for dit seneste svømmeforløb af hensyn til Skats regler for opbevaring af bilag.

Vi udsender information via email om tilmelding til kommende forløb, deltagelse i stævner, events, elevrabatter og andet med relevans for din undervisning:

Vi afmelder dig fra vores mailingliste med det samme, hvis du sender en mail til info@svoemmelaereren.dk om at du ikke længere ønsker denne information. Vi giver ingen oplysninger videre til tredjepart.


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

 • Elevoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 • Oplysninger om ansatte:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om ansvarsområder i relation til svømmeskolen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Elevers oplysninger får vi fra eleverne eller disses forældre. For ansattes vedkommende kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Svømmeskolens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Svømmeskolens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling af elevdata:
 • Svømmeskolens elevhåndtering, herunder opkrævning af betaling for undervisning
 • Som led i svømmeskolens aktiviteter og events, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder bogføringsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os

 

 • Formål med behandling af oplysninger på ansatte:
 • Håndtering af ansattes hverv og pligter i svømmeskolen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine persondata på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Deltagelse i svømmeundervisning, herunder udfærdigelse af holdlister og resultatlister
 • Opkrævning og betaling af regninger
 • Afholdelse af events
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige persondata også i en periode efter dit svømmeforløb er ophørt
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med deltagelse i eksterne svømmestævner eller eksterne kurser sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til arrangøren.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som elev eller som ansat.

Elever:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra undervisningsforløbets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige persondata i op til 5 år efter kalenderåret for dit seneste svømmeforløb. Dette er begrundet i at dine oplysninger er anført på bogføringsbilag ved tilmelding. Disse skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.

Ansatte:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel elever og ansatte til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til eller bruge vores kontaktformularer. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Cookies

SwimOnline anvender cookies.
Cookies anvendes med det formål at optimere websitet og websitets funktionalitet, så besøget bliver så nemt som muligt for dig.

Cookies…. Hvad er det?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den.
Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Slet eller bloker for cookies
Gå til denne hjemmeside for en nem oversigt: http://minecookies.org/cookiehandtering

Formålet med cookies
1. En teknisk funktionalitet: Sådan at hjemmesiden kan huske dine indstillinger.
2. Måling af trafik: Så vi kan se hvor mange der besøger SwimOnline.
3. Målretning af reklamer: så vi kan vise de reklamer vi tror er mest relevante for dig, og regulere hvor ofte de vises.

Google Analytics
Hjemmesiden benytter cookies fra tredjepart: Google Analytics som har adgang for at måle trafikken.
Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Svømmelæreren er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ditte Berdiin Rosenkrantz-Theil

Adresse: Lyngbyvej 291a

CVR: 27750680

Telefonnr.: 25772596

Mail: info@svoemmelaereren.dk

Website: Svømmelæreren.dk

[privacy_center]